Veda, vzdelávanie

Našim cieľom v tejto oblasti je vybudovanie multifunkčného centra pre aplikáciu obnoviteľných zdrojov energie ako stáleho turisticky atraktívneho výstavného areálu prístupného širokej verejnosti a turistickým skupinám. Centrum sa zameria najmä na environmentálne vzdelávanie detí a mládeže, informačnú a publikačnú činnosť, prípravu a realizáciu projektov energetickej efektívnosti a výmenu skúseností s inými organizáciami, školami a komunitami. Centrum bude organizovať rôzne aktivity pre deti, učiteľov i rodičov a vydávať vzdelávacie publikácie pre deti a učiteľov.

Činnosti centra:

1. Obnoviteľné zdroje energie – príklady jednotlivých zariadení

1.1. Slnečná energia

1.2. Veterná energia

1.3. Vodná energia

1.4. Geotermálna energia a tepelné čerpadlá

2. Biomasa – demonštračné zariadenia orientované na využitie pre energetické účely – napr. zariadenia na spaľovanie odpadovej slamy resp. dreva, výroba bioplynu rozkladom organických zvyškov a jeho následné zužitkovanie

3. Prírodné stavebné a izolačné materiály pre budovy – ukážky stavieb domov s menšou vykurovacou spotrebou, slama, ovčia vlna

4. Čistenie a šetrenie vody

5. Ochrana pôdy a ovzdušia

6. Príprava kompostu

7. Ekologická doprava

8. Ochrana prírody, poľnohospodárstvo a OZE a vidiecky turizmus