Veľkolélsky ostrov

Spoločnosť Aragon sa angažuje aj v oblasti ochrany prírody a podpory trvalo udržateľného rozvoja najmä na území Veľkolélskeho ostrova.
Vďaka svojej odľahlosti je Veľkolélsky ostrov ukážkou zachovanej krajiny Podunajska a príkladom vzájomného spolunažívania človeka s prírodou. Charakteristický krajinný ráz ostrova formovali ľudia – pasením hospodárskych zvierat, kosením lúk na seno, orezávaním vŕb pre získanie paliva (čím vznikli charakteristické hlavové vŕby).
V minulosti bol tento typ krajiny okolo Dunaja rozšírený. Vo väčšom rozsahu sa však dodnes zachoval iba na Veľkolélskom ostrove. Inde na Dunaji boli podobné plochy vysušené a premenené na ornú pôdu alebo umelo zalesnené nepôvodnými drevinami.
Dlhodobým spolužitím človeka a prírody vznikla na Veľkolélskom ostrove pestrá mozaika biotopov, vďaka čomu sa stalo územie bohatým na rastlinné a živočíšne druhy. Mäkký lužný les tvorí najmä vŕba biela, vŕba krehká, topoľ biely a topoľ čierny. Na lúke rastú majestátne duby ako pozostatok tvrdého luhu. Z cicavcov sa tu vyskytujú srnec, diviak, vydra riečna, bobor vodný a iné. Z druhov vtákov tu majú zastúpenie volavka popolavá, volavka biela, bocian čierny, bocian biely, chavkoš nočný, volavka striebristá, brehuľa hnedá a tiež rôzne druhy dravcov, napr. sokol lastovičiar, jastrab veľký a orliak morský a iné.
Celá lokalita je chráneným územím a zároveň územím európskeho významu Natura 2000. Klesajúca rozloha a kvalita prirodzených biotopov v súčinnosti s inými faktormi (nadmerné rušenie ľuďmi, pytliactvo a pod.) viedla k veľkému úbytku populácií typických druhov vtákov – bocian čierny, chavkoš nočný, volavka striebristá, brehuľa hnedá.
Spoločnosť Aragon spoločne s ochranárskymi organizáciami pomáha ostrov uchovať pre budúce generácie v pôvodnom stave.